Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8532 — Blackstone Group / Sponda) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )