Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ТРЕТА - ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА#ДЯЛ X - СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА#Член 156#(предишен член 140 от ДЕО)