Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия#ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ - Особени финансови разпоредби#Член 180A