Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2016 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна (10107/2016 — C8-0243/2016 — 2016/0005(NLE))