Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 229/2017, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2019/1637]