Υπόθεση C-256/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) στις 10 Ιουνίου 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD