Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз Случаи, в които Комисията не повдига възражения или мярката не представлява държавна помощ (текст от значение за ЕИП) 2020/C 62/01