Регламент (EО) № 2289/83 на Комисията от 29 юли 1983 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове от 70 до 78 на Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове PROPCELEX