TUAIRIM ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le ceanglais maidir le cineálcheadú i leith mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, maidir lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint daoine atá i bhfeithicil agus úsáideoirí soghonta bóithre, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/… agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 78/2009, Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Matthijs van Miltenburg