Дело C-347/14: Решение на Съда (втори състав) от 21 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat (Преюдициално запитване — Директива 2010/13/ЕС — Понятия за „предаване“ и „аудио-визуална медийна услуга“ — Определяне на основната цел на аудио-визуалната медийна услуга — Сравнимост на услугата с телевизионно излъчване — Включване на кратки видеоматериали в сектор на сайт на достъпен в интернет вестник)