Заключение на генералния адвокат Roemer представено на21 март 1972 г.