Директива 2005/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки, и за изменение на Директива 2001/25/ЕОТекст от значение за ЕИП.$