Κανονισμός (ΕΕ) 2020/169 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 147/2003 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα για τη Σομαλία