Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7893 — Plastic Omnium/Faurecia Automotive Exterior Business) (Текст от значение за ЕИП)