Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8865 — AIG/Validus) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )