Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката (Текст от значение за ЕИП. )$