Υπόθεση T-337/20: Προσφυγή της 27ης Μαΐου 2020 — Hochmann Marketing κατά EUIPO (bittorrent)