Предложение за Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) НА Европейския Парламент и Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (Кодифицирана версия)