Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „LEADER като инструмент за местно развитие“ (становище по собствена инициатива)