C/2016/4778 Решение (ЕС) 2016/1332 на Комисията от 28 юли 2016 година за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за мебели (нотифицирано под номер С(2016) 4778) (Текст от значение за ЕИП)