Становище на Консултативния комитет по концентрации, прието на 144-та среща на 25 октомври 2006 г. относно Проекторешение по дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez — Докладваща държава-членка: Швеция