Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на14 януари 1976 г.