Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 на Съвета от 29 юни 1976 година за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската Фондация за подобряване на условията на живот и труд$