Регламент (ЕС) 2020/1000 на Комисията от 9 юли 2020 година за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 1253/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (текст от значение за ЕИП)