Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8978 — AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)