Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/981, 7. juuli 2020, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Kosovot (Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.) käsitleva kandega selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, millest on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning kõnealuse otsuse III lisa seoses näidissertifikaadiga kõnealuste toodete importimiseks kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4433 all) (EMPs kohaldatav tekst)