Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/981 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για το Κοσσυφοπέδιο (Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.) στον κατάλογο τρίτων χωρών ή μερών τους από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας, επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, και για την τροποποίηση του παραρτήματος III της εν λόγω απόφασης όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4433] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)