Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения