Писмен въпрос E-005099/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) до Комисията. Енергийно етикетиране