TITJUR Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на10 юни 1975 г. # Époux F. срещу État Belge. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal du travail de Nivelles - Белгия. # Дело 7-75. F.