Mål T-169/08 RENV: Tribunalens dom av den 15 december 2016 – DEI mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet — Beslut varigenom en överträdelse av artikel 86.1 EG jämförd med artikel 82 EG konstateras — Beviljande eller upprätthållande av ett offentligt företags utvinningsrättigheter till offentliga brunkolsfyndigheter — Avgränsning av de relevanta marknaderna — Lika möjligheter föreligger inte — Motiveringsskyldighet — Berättigade förväntningar — Maktmissbruk — Proportionalitet)