Zaak T-169/08 RENV: Arrest van het Gerecht van 15 december 2016 — DEI/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Griekse markt voor levering van bruinkool en groothandelsmarkt voor elektriciteit — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 86, lid 1, EG juncto artikel 82 EG wordt vastgesteld — Toekenning of instandhouding van ontginningsrechten voor openbare bruinkoollagen ten voordele van een openbaar bedrijf — Afbakening van de betrokken markten — Vraag of sprake is van ongelijke kansen — Motiveringsplicht — Gewettigd vertrouwen — Misbruik van bevoegdheid — Evenredigheid”)