Υπόθεση T-169/08 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 — ΔΕΗ κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ — Χορήγηση ή διατήρηση σε ισχύ υπέρ δημόσιας επιχειρήσεως δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση δημόσιων κοιτασμάτων λιγνίτη — Προσδιορισμός των επίμαχων αγορών — Ύπαρξη ανισότητας ευκαιριών — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Κατάχρηση εξουσίας — Αναλογικότητα)