TITJUR Решение на Съда от 21 февруари 1989 г. # Република Гърция срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки du ФЕОГА. # Дело 214/86. Гърция/Комисия