Писмен въпрос E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) до Комисията. Проблеми с тълкуването на Регламент (ЕО) № 883/2004 по отношение на хора, които получават две пенсии — последващ въпрос