Дело C-558/15: Решение на Съда (шести състав) от 15 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação do Porto — Португалия) — Alberto José Vieira de Azevedo и др./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel (Преюдициално запитване — Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и контрол върху задължението за сключване на такава застраховка — Директива 2000/26/ЕО — Член 4, параграф 5 — Застрахователно предприятие — Представител за уреждане на претенции — Достатъчно представителни правомощия — Конституиране като ответник пред съдилищата)