Υπόθεση T-66/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 – BQ κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Διαδικασία διαγωνισμού – Διαγωνισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεταφραστές freelance – Διαδικασία επιλογής – Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως)