Становище на Европейския комитет на регионите — „Преглед на европейската политика за съседство“