Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))