Дело C-70/18: Решение на Съда (първи състав) от 3 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Решение № 2/76 — Член 7 — Решение № 1/80 — Член 13 — Клауза „standstill“ — Ново ограничение — Събиране, записване и съхраняване на биометрични данни на турски граждани в централна база данни — Императивни съображения от обществен интерес — Цел за предотвратяване и борба с използването на фалшива самоличност и с документните измами — Членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на зачитане на личния живот — Право на защита на личните данни — Пропорционалност)