TITJUR Определение на председателя на Съда от 22 май 1978 г. # Simmenthal SpA срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 92/78 R. Simmenthal/Комисия