Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8154 — Alpiq/GETEC Energie/JV) (Текст от значение за ЕИП)