Дело C-245/10: Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 19 май 2010 г. — ROJ TV A/S/Федерална република Германия