СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган (COM2017/0734 - C8-420/2017 - 2017/0326(COD)) Докладчик по становище: Йенс Гайер