Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/787 zo 16. júna 2020, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Chorvátsku (Text s významom pre EHP)