Απόφαση (ΕΕ) 2020/787 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2020 για την παράταση της μεταβατικής περιόδου σχετικά με την απόκτηση γεωργικής γης στην Κροατία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)