TITJUR Определение на председателя на Съда от 2 май 1988 г. # Associazione industrie siderurgiche italiane (Assider) срещу Комисия на Европейските общности. # ЕОВС - Квоти за производство - Преобразуване в квоти на доставка. # Дело 92/88 R. Assider/Комисия