Позиция (ЕС) № 7/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 Приета от Съвета на 10 март 2016 година