Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 13-тото заседание на Комисията от технически експерти към Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) за приемането на изменения на ЕТП за шума от подвижния състав, ЕТП за товарните вагони, ЕТП за маркировката на превозните средства, и за приемането на цялостно преразглеждане на правилата за сертифициране и одит на структурите, отговарящи за поддръжката (СОП) и спецификациите за регистрите на превозните средства