Заключение на генералния адвокат Kokott представено на8 декември 2005 г. # Technische Unie BV срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Глоби. # Дело C-113/04 P. Technische Unie/Комисия TITJUR